Cíle projektu


Globálním cílem projektu je vytvoření aktivních vztahů mezi pracovišti, které se zabývají medicinální chemií či translační medicínou v ČR i v zahraničí s výzkumným centrem Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje). Centrum bude v nejbližších letech disponovat nejmodernějšími technologiemi pro výzkum a vývoj léčiv s kapacitou využitelnou i pro jiná pracoviště. Tím dojde ke zvýšení odborné spolupráce v oblasti výzkumu, zintenzivnění komunikace a přenosu informací, znalostí a zkušeností mezi jednotlivými výzkumnými týmy v rámci centra i ve vztahu k jiným institucím, budou vytvořeny podmínky pro společné využívání infrastruktur a technologií.


Dalšími cíli projektu jsou zejména:

  • Vytvoření sítě tuzemských a zahraničních organizací vědy a výzkumu, ve kterých bude možno realizovat stáže studentů, za účelem získávání praktických zkušeností s novými odbornými metodami a technologiemi, které budou využívat ve své vědecké práci.
  • Nastavení systému vzdělávání akademických pracovníků a studentů centra Biomedreg spočívající v aktualizaci jejich současných odborných znalostí formou odborných seminářů významných odborníků z ČR i zahraničí.
  • Nastavení odborného jazykového vzdělávání studentů a vědeckých pracovníků tak, aby byla posílena jejich schopnost komunikovat v anglickém jazyce na odborné úrovni.
  • Vytvoření sítě institucí v ČR i v zahraničí, ve kterých bude možné vykonávat krátkodobé pobyty vědeckých pracovníků, s cílem aktualizovat své poznatky z implementace nových technologií, organizace výzkumných aktivit, metod hodnocení studentů a výzkumných pracovníků apod.
  • Zavedení konference s novým tématem „Current topics in drug discovery“ v ČR týkající se medicinální chemie a translační medicíny, jejímž cílem je sblížit výzkumné pracovníky a Ph.D. studenty z ČR i zahraničí, umožnit jim vzájemné představení oblastí svého zaměření a položit základ odborné spolupráce.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014