Způsob realizace


Cílů projektu bude dosaženo:

  • Konáním pravidelných odborných seminářů pro pracovníky výzkumných organizací a zástupců subjektů komerční sféry.
  • Realizací tuzemských i zahraničních odborných stáží studentů, během kterých se seznámí s praktickým prováděním vybraných odborných činností, novými metodikami a zásadami práce při používání nových technologií.
  • Návštěvami vědeckých pracovníků na pracovištích VaV akademického i soukromého sektoru v zahraničí za účelem monitoringu výzkumných aktivit dané instituce a představení možností Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje) pro navázání možné další spolupráce.
  • Prostřednictvím odborného jazykového vzdělávání ve formě jazykových kurzů za účelem zvýšení jazykových znalostí studentů i vědeckých pracovníků.

Odborné stáže

Součástí projektu je příprava a realizace odborných stáží studentů pregraduálního a postgraduálního studia PřF studující chemii či biologii a LF studující obory biologické a medicínské v tuzemských i zahraničních institucích.

Odborné zaměření stáží Ph.D. studentů je koncentrováno do zahraničí a rozděleno podle zaměření výzkumných skupin centra Biomedreg.

Studenti bakalářského a magisterského studia jsou vysíláni na tuzemské stáže, jejichž cílem je zdokonalení studentů v praktické oblasti a rozšíření teoretických poznatků.


Monitoring výzkumných aktivit v praxi

V rámci projektu TransMedChem je jednou z klíčových aktivit Monitoring výzkumných aktivit v praxi, v rámci něhož navštíví výzkumní pracovníci centra Biomedreg zahraniční pracoviště VaV jak akademického prostředí, tak i soukromého sektoru a představí možnosti vznikajícího Ústavu molekulární a translační medicíny pro rozvoj další spolupráce v oblasti vzdělávání i odborné.


Odborné semináře

Po dobu trvání realizace projektu se uskuteční celkem 21 odborných seminářů, z toho 2 dvoudenní, které jsou určeny pro členy jednotlivých týmů centra Ústavu molekulární a translační medicíny vznikající v rámci projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje), VaV týmům v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR i v zahraničí, pracovníkům výzkumných organizací i zástupcům subjektů komerční sféry.


Odborné jazykové vzdělávání

Po dobu realizace projektu probíhá jazykový kurz určený výzkumným pracovníkům Ústavu molekulární a translační medicíny, vznikající v rámci projektu Biomedreg a dalším VaV pracovníkům PřF a LF UP, studentům pregraduálního a postgraduálního studia studujících chemii či biologii na PřF a studentům LF oborů biologických a medicínských.


Konference

Konference „Current topics in drug discovery“ je plánovaná na jaro 2014 . Jejím smyslem je setkání výzkumných pracovníků a Ph.D. studentů pracujících v oblasti medicinální chemie, chemické biologie a translační medicíny, kteří zde představí svou výzkumnou problematiku.


Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014