Monitoring výzkumných aktivit v praxi


Monitoring - popis klíčové aktivity

V rámci projektu TransMedChem se uskuteční monitorovací návštěvy výzkumných pracovníků soustředěných do projektu Biomedreg (Biomedicína pro regionální rozvoj a lidské zdroje) na vědecko – výzkumných pracovištích soukromého i akademického sektoru v zahraničí. Během těchto návštěv dojde k představení činnosti a možností Ústavu molekulární a translační medicíny vznikajícího v rámci projektu Biomedreg pro další spolupráci v odborné i vzdělávací oblasti s danou institucí. Mezi důležité součásti této aktivity patří proškolení účastníků monitoringu v možnostech využití konkrétních nových nebo nově zavedených odborných postupů v centru, možnostech využití know-how partnerského pracoviště a společného využívání technologií při realizaci výzkumných aktivit. U každé monitorovací návštěvy je kladen důraz na zjištění metodiky hodnocení výsledků výzkumu dané instituce a jednotlivých pracovníků a způsobu jejich zapojování do mezinárodních sítí spolupráce.

Každému vědeckému pracovníkovi, který se účastní monitoringu je stanoven konkrétní cíl jeho pracovního pobytu na zahraničním pracovišti VaV.

Za dobu realizace projektu TransMedChem se uskuteční celkem 12 monitoringů výzkumných aktivit v praxi, 4 v trvání jednoho týdne a 8 dvoutýdenních.

Účastníkům monitorovacích návštěv je hrazena doprava, strava a ubytování.


Výstupem každé monitorovací návštěvy bude:

  • Hodnocení monitoringu vědeckými pracovníky – bude vyhotoveno po ukončení monitorovací návštěvy.
  • Přednáška v zahraniční instituci poskytující monitoring.
  • Krátké sdělení o průběhu a výsledcích uskutečněného monitoringu na webových stránkách včetně fotodokumentace.Realizovaný monitoring


Monitoring výzkumných aktivit v praxi 2014


V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2014.

Ve dnech 24. – 29.3.2014 proběhla monitorovací návštěva Mgr. Zdenky Navrátilové, Ph.D. na plícním oddělení kalorinského institutu ve švédském Stokholmu. Cílem této návštěvy bylo seznámení se s metodou genotypizace na imunočipech a detekce mikroRNA v bronchoalveolární tekutině. V rámci monitoringu proběhlo monitorování multiplexové metody genotypizace na imunočipech. Součástí tohoto monitoringu byla příprava DNA materiálu pro tuto metodu a ukázka vyhodnocení multiplexových dat včetně kontroly kvality DNA vzorků.

Zpráva z monitoringu zde.


Ve dnech 30.3.- 13.4.2014 proběhla dvoutýdenní monitorovací návštěva Mgr. Zdenky Navrátilové, Ph.D., na plícním oddělení karolinského institutu ve švédském Stokholmu. Tato dvoutýdenní monirovací návštěva nahradila původní plánovanou dvoutýdenní návštěvu na Univerisitě v Baltimoru v USA, kterou nebylo možné uskutečnit z personálních důvodů na straně hostující instituce.
Cílem nově uskutečněné monitorovací návštěvy bylo ověření genetických dat a asociace vybraných genetických faktorů s plicní sarkoidosou.
V rámci monitoringu proběhlo monitorování nových laboratorních a metodických přístupů, které stanovují in vivo expresi zánětlivých molekul v alveolárních buňkách. Byla diskutována problematika qPCR a imunocytochemie u bronchoalveolární laváže.

Zpráva z monitoringu zde.


Původně jsme v projektu plánovali návštěvu dvou pracovišť a to:

1) Central University in Caracas in Venezuela (2 týdny)
2) Mc´Gill University in Montreal in Canada (2 týdny)


Obě tyto destinace se zrušily z důvodu nenaplnění cílů spolupráce a namísto toho byla realizována 1x měsíční návštěvu v Austrálii na Univerzitě of the Sunshine Coast.


V termínu od 22.4.2014 do 8.5.2014 byla uskutečněna dvoutýdenní monitorovací návštěva doc. RNDr. Janem Hlaváčem, Ph.D. s cílem rozvoje spolupráce v oblasti sol-gel chemistry a jejího využití pro cílený transport léčiv. Během pobytu byly diskutovány možnosti kooperace na přípravě systémů pro cílený transport aktivních substancí pocházejících z pracoviště UP s využitím know-how australského partnera. Řešena byla metodika přípravy těchto formulací na straně australského partnera a způsob testování připravených systémů na našem ústavu. Řešena byla rovněž otázka společných grantových projektů v této oblasti a možnosti výměny vědeckých pracovníků.

Zpráva z monitoringu zde


V termínu od 9.5.2014 do 23.5.2014 byla uskutečněna dvoutýdenní monitorovací návštěva doc. RNDr. Janem Hlaváčem, Ph. D. s cílem rozvoje spolupráce v oblasti vývoje nanomateriálových kompozitů.
Pobyt byl zaměřen na založení spolupráce v oblasti přípravy nanomateriálových kompozitů pro léčebné a diagnostické účely vedoucí k tvorbě společného centra pro vývoj speciálních systémů pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Během pobytu byly představeny praktické možnosti využití instrumentálního vybavení australského pracoviště a provedeny některé praktické preliminární experimenty.
Diskutována byla otázka financování tohoto projektu a způsob jeho personálního zajištění.

Zpráva z monitoringu zde


V termínu od 18.5.2014 do 30.5.2014 byla uskutečněna Mgr. Vlastimilem Maškem, Ph.D. dvoutýdenní monitorovací návštěva na Manchester Institute of Biotechnology (MIB).
Cílem návštěvy bylo monitorování pracoviště prof. Petera Gardnera (MIB, toto pracoviště patří v oboru biomedicínských aplikací infračervené (FTIR) a Ramanovy spektroskopie k nejlepším. Prof. Gardner a jeho skupina dosáhli unikátních výsledků v identifikaci nádorové tkáně pomocí FTIR ve vzorcích z biopsie prostaty. Tuto problematiku bychom rádi rozvíjeli na UMTM.

Zpráva z monitoringu zde

:

Monitoring výzkumných aktivit v praxi 2013


V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2013.

Ve dnech 24.4.2013 – 28.4.2013 se prof. RNDr. Pavel Anzenbacher, DrSc., přednosta Ústavu farmakologie LF UP v Olomouci zúčastnil monitorovací návštěvy v německém Stuttgartu na Institutu klinické farmakologie. V rámci této návštěvy proběhl monitoring stáže Mgr. Matouškové, diskutovala se možnost spolupráce ve studiu metabolismu xenobiotik a presentoval se Ústav farmakologie LF UP v Olomouci.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


V termínu 13. 5. – 1. 6. 2013 se zúčastnila Mgr. Adéla Hanáková, Ph.D, zaměstnankyně Ústavu lékařské biofyziky LF UP, zahraničního monitoringu ve finském Tampere. V rámci této návštěvy si dr. Hanáková vyzkoušela práci s buněčnými kulturami od prvních kroků až k samotnému vyhodnocení, jednalo se o dosud prakticky neprováděnou metodu. Účastnice monitoringu si dále vyzkoušela praktické provedení angiogeneze, které je přínosné v kombinaci s prací prováděnou v domácí laboratoři a je tedy možné na zkušenosti z Tampere navázat.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Dvoutýdenní monitoring v Kirkstallu ve Velké Británii v termínu od 9.6.2013 do 23.6.2013 uskutečnila Ing. Adéla Galandáková, Ph.D. z Ústavu lékařské chemie a biochemie LF UP v Olomouci. Kromě získání cenných informací a zkušeností o kultivačnímu systému ve firmě Kirkstall, který plánuje Ústav lékařské chemie a biochemie LF zavést na svém pracovišti, byla navázána spolupráce s kolegy z "The School of Clincal Dentistry" a bylo předběžně domluveno podání projektu ERASMUS.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Původně plánovaného dvoutýdenního zahraničního monitoringu na Univerzitě ve Washingtonu v Seatlu se zúčastnil kromě prof. Anzenbachera z LF UP i prof. Otyepka z PřF UP. Monitorovací návštěva byla uskutečněna v termínu od 17.6. do 23.6.2013 a během ní byla navázána spolupráce v oblasti biochemie a farmakologie lidských cytochromatů P450.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Ve dnech 3.9.2013 – 9.9.2013 se prof. MUDr. Martin Petřek,CSc., vedoucí Laboratoře imunogenomiky a imunproteomiky LF UP v Olomouci, zúčastnil monitorovací návštěvy na Univerzitě v Helsinkách ve Finsku. Tato monitorovací návštěva nahradila původně plánovanou návštěvu firmy Sequenom v Cambridgi, neboť tato aplikační firma nemá dle současných informací v Británii školící centrum, proto tuto návštěvu nebylo možné uskutečnit.
V rámci monitorovací návštěvy v Helsinkách se prof. Petřek detailněji seznámil s výzkumným programem finských kolegů v oblasti genetiky plicních nemocí, diskutoval nad možnou spoluprací ve výzkumu imunogenetických faktorů zánětlivých nemocí, byly identifikovány oblasti vzájemné spolupráce v oblasti genetických i funkčních studií (exprese RNA), a to zejména s perspektivou jiných nemocí s imunologickou složkou v patogeneze.
Prof. Petřek zahájil svoji přednáškou podzimní sérii seminářů Haartmanova institutu, kde byl zmíněn ústav Translační medicíny LF UP a podpora projektu Transmedchem.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Ve dnech 14.10. – 23.10.2013 se uskutečnila desetidenní monitorovací návštěva pracoviště Institu t für Photonische Technologien (IPHT) v německé Jeně Mgr. Vlastimilem Maškem, Ph.D. Náplní monitorovací návštěvy bylo získání praktických zkušeností a postupů při aplikaci mikro-Ramanovy spektroskopie ke studiu buněk. Výhodou je, že na UMTM bylo pořízeno stejné vybavení pro Raman imaging, jako na IPHT. Diky tomu nebylo nutné školit se na obsluhu relativně sofistikované aparatury, ale bylo možné se zaměřit rovnou na detaily při přípravě a měření vzorků. Pod vedením Dr. Matthäuse byly provedeny experimenty na fixovaných buňkách, kde byly pomocí mikro- Ramanovy spektroskopie získány tzv. Ramanské mapy a pomocí nich byly následně studovány distribuce biologicky aktivních látek (metalokarborany, nanočástice) v buňkách. Podstatnou část monitoringu na IPHT tvořilo také zpracování dat, kdy měl účastník možnost naučit se některé postupy vyhodnocení naměřených Ramanských map pomocí softwaru, který si skupina v Jeně vyvinula. Díky monitoringu získal účastník možnost identifikovat a odstranit některé potíže s výše uvedenými metodami, které se na jeho domovském pracovišti doposud nepodařilo zvládnout.
Součástí monitoringu byla i prezentace pracoviště UMTM, výzkumných programů, které na UMTM existují, a rovněž klíčových technologií instalovaných na UMTM.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Namísto původně plánovaného týdenní monitoringu na Univerzitě v nizozemském Laidenu, který se neuskutečnil z důvodu personálních změn školitele na této Univerzitě, byla navázána spolupráce s pracovištěm Product Demonstration Center v San José v Kalifornii, které patří k hlavní aplikační laboratoři firmy Thermo Scientific, nejmodernější a nejlépe vybavená laboratoř světa. Monitoring na tomto pracovišti uskutečnil ve dnech 18.- 25.10.2013 RNDr. David Friedecký, Ph.D., vědecký pracovník Dětské kliniky LF UP v Olomouci.
Součástí tohoto monitoringu byla inspekce aktivit stážisty Mgr. Lukáše Najdekra, dále proběhla konzultace s odborníky na hmotnostní spektrometrii v oblasti metabolizace léků za pomocí vysokorozlišující hmotnostní spektrometrie a softwaru pro kompletní analýzu MSn spekter za účelem identifikace neznámých metabolitů.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.Monitoring výzkumných aktivit v praxi 2012

V rámci klíčové aktivity „Monitoring výzkumných aktivit v praxi“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2012.

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrná zpráva za rok 2012.


Monitoring výzkumných aktivit v praxi II

Ve dnech 17.11.2012 - 23.11.2012 se Mgr. Jan Bouchal, Ph.D. z Laboratoře molekulární patologie LF UP v Olomouci zúčastnil monitorovací návštěvy v Singapuru v laboratoři P53 v A-Star Biomedicinal Science Institutu.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Monitoring výzkumných aktivit v praxi I

Ve dnech 28. 9. – 15. 10. 2011 se docent Tomáš Adam z Laboratoře dědičných metabolických poruch ÚMTM LF UP v Olomouci zúčastnil monitoringu výzkumných aktivit v praxi na Univerzitě v Albertě.

Zpráva z monitoringu k přečtení zde.


Monitoring výzkumných aktivit v praxi 2011

V rámci klíčové aktivity „Odborné stáže“ byla vytvořena roční souhrnná zpráva za rok 2011.Plánovaný monitoring


1) Původně plánovaný týdenní monitoring na Univerzitě v britském Oxfordu bude nahrazen týdenní monitorovací návštěvou ve švédském Stockholmu. Účastnice monitoringu Mgr. Zdenka Navrátilová, Ph.D. se seznámí s metodou genotypizace na imunočipech a detekce mikroRNA v bronchoalveolární tekutině. Monitorovací návštěva se uskuteční na Karolinska Institutet, Department of Medicine, Unit of Respiratory Medicine.Monitorovací návštěva se uskuteční v březnu 2014.


2) Původně plánovaný dvoutýdenní monitoring na Universitě v Marylandu v Baltimoru v USA se neuskuteční, namísto této plánované návštěvy se uskuteční v termínu od 30.3. do 13.4. dvoutýdenní monitorovací návštěva ve švédském Stockolmu za účasti paní Mgr. Zdenka Navrátilové, Ph.D.
Cílem této návštěvy bude ověření genetických dat a asociace vybraných genetických faktorů s plicní sarkoidosou.


3) Původně plánovaný dvoutýdenní zahraniční monitoring na Central University v Caracasu ve Venezuele bude nahrazen dvoutýdenním zahraničním monitoringem v Austráli na Univerzitě of the Sunshine Coast z důvodu nenaplnění cílů spolupráce. Cílem cesty bude rozvoj spolupráce v oblasti sol-gel chemistry a jejího využití pro cílený transport léčiv. Během pobytu budou diskutovány možnosti kooperace na přípravě systémů pro cílený transport aktivních substancí pocházejících z našeho pracoviště s využitím know-how australského partnera. Řešena bude metodika přípravy těchto formulací na straně australského partnera a způsob testování připravených systémů na našem ústavu. Řešena bude rovněž otázka společných grantových projektů v této oblasti a možnosti výměny vědeckých pracovníků.

Monitorovací návštěva se uskuteční ve druhé polovině dubna 2014.


4) Původně plánovaný dvoutýdenní zahraniční monitoring na Mc´Gill University v kanadském Montreálu bude nahrazen dvoutýdenním monitoringem na Univerzitě of the Sunshine Coast v Austrálii. Cílem cesty bude rozvoj spolupráce v oblasti vývoje nanomateriálových kompozitů Pobyt bude zaměřen na založení spolupráce v oblasti přípravy nanomateriálových kompozitů pro léčebné a diagnostické účely vedoucí k tvorbě společného centra pro vývoj speciálních systémů pro diagnostiku a léčbu nádorových onemocnění. Během pobytu budou představeny praktické možnosti využití instrumentálního vybavení australského pracoviště a provedeny některé praktické preliminární experimenty. Diskutována bude otázka financování tohoto projektu a způsob jeho personálního zajištění.

Monitorovací návštěva se uskuteční ve druhé polovině dubna 2014.

Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014