PublicitaMedChemBio

Katedra organické chemie PřF UP

Ústav molekulární a translační medicíny

Teva Czech Industries s.r.o.
Okno do praxe 2013

12.-13. února 2013 se uskutečnilo setkání zaměstnavatelů přírodovědných oborů se studenty Přírodovědecké fakulty UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“. Na akci byl prezentován projekt Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR formou roll-upu, který byl umístěn přímo v mísnosti konání akce. Všem zúčastněným studentům byly předány letáčky k projektu včetně náboru a zapojení cílové skupiny. Projekt byl také individuálně konzultován se studenty i zaměstnavateli.

foto 01     foto 02     foto 03    20.9.2012 - Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ

Dne 20.9.2012 se uskutečnila konference s názvem „Mezinárodní mobilita a spolupráce na VŠ“ organizovaná Projektovým servisem Univerzity Palackého, kde byl také formou rollup prezentace propagován projekt TransMedChem.

foto 01     foto 02     foto 03    Webová publicita

Na webových stránkách společnosti Teva Czech Industries s.r.o., která je naší partnerskou společností v oblasti odborných tuzemských stáží studentů byla umístěna v rámci publicity informace o projektu TransMedChem.

www.tevapharm.cz    15. 2. 2012 "Okno do praxe"

V rámci již V. ročníku setkání zaměstnavatelů přírodovědeckých oborů se studenty (budoucími absolventy) PřF UP v Olomouci pod názvem „Okno do praxe“ konaného dne 15.2.2012, zaměřeného na obory „Chemie“ a „Biologie“, byl propagován projekt OP VK „Propojení pracovišť v oblasti translační medicíny a medicinální chemie v ČR“, a to formou aktivní účasti hlavního řešitele projektu doc. RNDr. Jana Hlaváče, Ph.D. na panelové diskusi setkání. Hlavní řešitel spolu s hlavním koordinátorem projektu propagovali nejen projekt jako takový, ale i možnost účasti studentů na odborných tuzemských a zahraničních stážích, jazykových kurzech a odborných seminářích. Na akci byl rovněž prezentován roll-up projektu, studentům byly předány letáčky k projektu s nabídkou jednotlivých aktivit. Velkým přínosem bylo i osobní setkání se zástupci firem, ve kterých mohou studenti vykonávat v rámci projektu Transmedchem tuzemské stáže.

foto 01     foto 02     foto 03     foto 04    Poster

Pro účely publicity projektu TransMedChem a informaci o spolufinancování EU a ESF byl vyroben poster, který podává přehled informací o cílech projektu, cílové skupině, partnerovi projektu i realizačním týmu.

POSTER - náhled     POSTER - plná velikost ke stažení    Roll-up

Pro účely publicity projektu TransMedChem a informaci o spolufinancování EU a ESF byl vyroben roll -up, který podává přehled informací o cílech projektu, cílové skupině, partnerovi projektu i realizačním týmu v anglickém jazyce.

ROLL-UP - náhled     ROLL-UP - plná velikost ke stažení    Letáčky

Pro účely informovanosti cílové skupiny o jednotlivých klíčových aktivitách projektu – tuzemských stážích a jazykovém kurzu „Odborná angličtina v praxi“ byly vyrobeny letáčky, které jsou předávány cílové skupině jednotlivých klíčových aktivit a které zároveň podávají informaci o spolufinancování EU a ESF.

LETÁK - tuzemské stáže     LETÁK - Odborná angličtina v praxi    Článek o projektu v Žurnálu ON-LINE UP v Olomouci

V rámci publicity projektu i informaci o jeho spolufinancování EU a ESF byl publikován článek o projektu v Žurnálu ON-LINE Univerzity Palackého v Olomouci.

ČLÁNEK    Článek o projektu v Žurnálu UP v Olomouci

V rámci publicity projektu i informaci o jeho spolufinancování EU a ESF byl publikován v 11. čísle 21. ročníku tištěného Žurnálu Univerzity Palackého v Olomouci článek, který seznamuje akademickou i ostatní veřejnost s cíli a významem projektu TransMedChem.

ČLÁNEK    Prezentace individuálního ostatního projektu OPVK na stránkách MŠMT


prezentace    Web UP v Olomouci

Na webové stránky Katedry organické chemie PřF UP v Olomouci byl umístěn odkaz na webové stránky projektu:

www.orgchem.upol.cz    Katedra organické chemie | UPOL | 2011-2014